Privacybeleid

Als klant en relatie mag u er vanuit gaan dat we als Betase BV zorgvuldig met uw persoonsgegevens omspringen. Dat vinden wij vanzelfsprekend. Immers, als mensen achter Betase BV willen we zelf ook graag dat onze eigen persoonsgegevens slechts dienen te worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn, en geen andere. Zo vinden we het ook – op z’n zachtst gezegd – vervelend als ons e-mailadres ongevraagd zou verschijnen in een ‘vreemde’ database, op basis waarvan we allerhande (ongewenste) reclame of spam toegezonden krijgen. En wat voor ons als organisatie geldt, geldt zeker ook voor de mensen met wie Betase BV samenwerkt – volgens het credo ‘ga met anderen om zoals je zelf graag behandeld wilt worden’.

Deze manier van omgaan met andermans privacy proberen we al sinds het ontstaan van de Betase BV te hanteren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, betekent dan ook geen grote verandering in ons doen en laten. Hoogstens een aanscherping van het één en ander.

Als we het in onze eigen woorden zeggen, dan komt ons privacybeleid in grote lijnen op het volgende neer: gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en geef deze persoonsgegevens niet af – bewust of via een (computer)lek – aan mensen of organisaties die er niets mee te maken hebben. In overeenstemming met de AVG brengt dit met zich mee dat wij in ieder geval:
• [Uw] persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
• Verwerking van [uw] persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om [uw] uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van [uw] persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van [uw] rechten omtrent [uw] persoonsgegevens, [u] hierop willen wijzen en deze respecteren.
[U] en [uw] heeft betrekking op personen van wie wij persoonsgegevens verwerken; dit zijn klanten en andere relaties van Betase BV.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Betase BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten, dan wel het leveren van producten (inclusief boeken) aan klanten, het versturen van facturen hiervoor, en de betaling die hieraan gerelateerd is;
• Om mogelijke klanten en relaties op de hoogte te brengen en/of te houden van de activiteiten van Betase BV.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voorletters, tussenvoegsel, achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
• (Cloud)opslag, alsmede backup van websites, databases en e-mail;
• Het versturen van mailings naar relaties van Betase BV.
Met deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten voor het verwerken van [uw] persoonsgegevens, waarin we uiteraard de nodige afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Betase BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Zo vereist de Belastingdienst dat relevante gegevens 7 jaar bewaard blijven.

Websites van Betase BV
Binnen onze websites kunnen we gebruik maken van ‘cookies’ – kleine bestanden die door een website op het apparaat van de bezoeker wordt geplaatst. Dit betreffen enerzijds functionele cookies die nodig zijn om de website te laten werken, en die bijvoorbeeld in meertalige websites de taal van de gebruiker opslaan of de veiligheid van de site verbeteren. Anderzijds betreffen het analytische ‘first party’ cookies waarmee we inzicht krijgen in het gebruik van onze websites, om de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Als we bijvoorbeeld weten voor welke webpagina’s veel belangstelling bestaat, dan kunnen we meer pagina’s aanbieden met informatie over deze onderwerpen. Deze functionele en analytische cookies hebben alleen betrekking op onze eigen websites, worden in eigen beheer en voor eigen gebruik toegepast, en niet met derden gedeeld.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze cookies in uw internetbrowser blokkeren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Binnen Betase BV worden persoonsgegevens alleen verwerkt door de directeur-eigenaar; hij is gehouden aan geheimhouding van deze persoonsgegevens;
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen;
• Wij maken op regelmatige basis back-ups van al onze gegevens, inclusief de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Als Betase BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van [uw] persoonsgegevens. Als u na het doorlezen van dit Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
Betase BV
Telefoon 0573 – 442865
E-mail eddy.brinkman@betase.nl

Eddy Brinkman, directeur-eigenaar Betase BV, 1 juni 2018